Familierne Hermansen.

David Peter Hermansen

Mariane Jacobsen
mf.

Herman Hermansen

Annine Dorthea Christoffersen

Martin Overgaard Nielsen

Elna Kirstine Hermansen

Efterslægt


Aner

Aner

Vognmand Overgaard

Fuglegaard

Pastor A.C.Overgaard

Karmdal


Find person

Nyt

Galleri

Baggrund

Kontakt

Til Forsiden.

Nødlanding ved Fuglegaard.


Beretning fra gårdejer Martin Overgaard Nielsen, "Karmdal", Stubskovvej 2, Glerup, Hadsund.


Vedrørende et engelsk bombefly, af typen Armstrong Withworth Whitley, Mk. V, som nødlandede ved "Fuglegaarden" vest for Glerup, den 24. april 1940 kl. ca. 3.30.

Forinden nødlandingen havde flyet og dets besætning på 5 mand udført et bombeangreb på lufthavnsarealet ved Nørresundby.

Den nøjagtige position for nødlandingen var markarealet umiddelbart vest for det sydlige hjørne af frugtplantagearealet ved "Fuglegaard" ca. 2 km. VSV for Glerup, som på daværende tidspunkt tilhørte gdr. Henning Nielsen "Nygaard" v. Glerup.


Martin Overgaard Nielsen som dengang var ejer af gården "Karmdal", beliggende ca. 800 m syd for stedet, hvor flyet nødlandede, fortalte følgende ved min personlige henvendelse. Ole Rønnest.


Natten til den 24. april 1940 forløb uden særlige begivenheder. Hverken min kone eller jeg hørte støj fra flyvemaskiner over området, og om morgenen ved 6-6.30 tiden påbegyndte jeg malkning af køerne. Herunder hørte jeg pludselig støj ude på gårdspladsen, og da jeg så derud, fik jeg øje på nogle tyske soldater, som løb frem mod stuehuset og forsvandt ind i huset. Uden at give min kone nogen forklaring gennemsøgte de alle rum, og inden jeg nåede ind i stuehuset, kom de ud i kostalden til mig.


De tyske soldater rakte to eller tre fingre i vejret, medens de sagde en hel masse på tysk. Jeg forstod i første omgang ikke rigtigt, hvad deres ærinde var, men fik dog lidt senere indtryk af, at de ledte efter nogen. Jeg var ikke klar over at det var engelske flyvere, de ledte efter på dette tidspunkt.

Meget forsigtigt og med skudklare geværer med påsat bajonet gik de ind i laden, Tilsyneladende var de bange for at komme i kamp, og under megen udvist nervøsitet gennemsøgte de hele laden og loftet over kostalden. Lidt senere forsvandt de ad samme vej, som de var kommet.


Senere på morgenen begyndte folk at komme cyklende forbi gården, og nogle af dem fortalte mig, at der var faldet et stor fly ned ved Fuglegaarde, ret nord for min gård.

Da præstens søn fra Vive, Carl Emil Bjerg Nielsen, dengang ca. 38 år gammel, lidt af en "særling" men dog sprogkyndig, dukkede op hos mig, fortalte jeg ham om det nedstyrtede fly, og vi besluttede os for at køre hen til stedet. Vi kørte i min Ford A varevogn med åbent lad, hvilket senere viste sig at være praktisk. Blandt de mange tililende personer, som vi traf på stedet, var ejeren af marken, hvor det store fly lå. Hans navn var - og er Henning Nielsen.


Det omhandlede fly var mavelandet på marken og lå med næsen mod øst. Flyets krop og den ene vinge var næsten brændt. Den ene motor var udbrændt, medens den anden var næsten intakt. Den bageste del af halepartiet var kraftigt beskadiget, men ikke udbrændt. På stedet fortale Henning Nielsen, at han og sønnen fra "Grønhøjgaard" var de første, som kom hen til flyet om morgenen. De havde ikke set flyverne, men fodspor efter fire mand kunne ses i den bløde muldjord med retning mod mosearealet, syd for det nødlandede fly. Længere syd på fortabtes sporene, efter en drejning mod vest. Henning Nielsen havde videre fortalt, at tyskerne havde fundet nogle papirer, som flyverne formentlig havde forsøgt at skjule ved at grave dem ned i jorden, nær flyet. Tyskerne havde gået og "vigtet" sig med papirerne.


En genbo ved navn Halvor Andreasen og hans søn, Christian, fra gården Stubskovvej 1. fortalte Martin Overgaard Nielsen, at de havde hørt støj om natten, og af den årsag var de løbet tværs gennem terrænet, og op til en høj, der lå syd for stedet, for nødlandingen. Herfra havde de betragtet det brændende fly, og indimellem hørte de nogle mindre eksplosioner fra flyet. De tænkte, at det sikkert var ammunition i flyet, som "futtede af", og af denne årsag holdt de sig på afstand indtil senere. De havde ikke set noget til flyverne. Martin O. N. fik øje på nogle arbejdssoldater, som var i færd med at grave et større hul nær flyet. Han bad Carl Emil om at spørge, hvorfor de gravede. Carl Emil kunne jo tale tysk.


Arbejdssoldaterne svarede, at de skulle grave hullet for at komme stumperne fra flyet ned i dette og således fjerne stumperne. Med Carl Emil som tolk tilbød Martin O. N. herefter soldaterne, at han gerne skulle påtage sig at køre stumperne væk, og på denne måde frigøre soldaterne for gravearbejdet. Det blev accepteret af soldaterne, og Martin O. N. begyndte at læsse stumper på ladet af sin varevogn. Blandt stumperne fandtes en stor benzintank af kobber. Denne måtte han ikke tage for tyskerne. Martin O. N. kørte fire til fem læs vragstumper hjem til sin gård, og på et af læssene lykkedes det ham i et ubevogtet øjeblik at få den omhandlede kobbertank med sig.


På en af turene hjem med fuldt læs til gården blev han og Carl Emil standset af nogle tyske "overordnede". De spurgte, hvor han skulle hen med læsset. Igen med Carl Emil som tolk forklarede Martin O. N., at de havde lovet soldaterne at hjælpe med at køre nogle stumper hen til en nærliggende grusgrav og begrave stumperne her. De "overordnede" tyskere soldater slog et smil op og roste dem for deres "hjælp". Martin O.N. forklarede videre, at han fik lejlighed til at sikre noget tykt gearkasse olie fra den ene motor, og denne olie brugte han i lang tid fremover til at smøre sine landbrugsmaskiner med.


En stor aluminiumsspand, som han fik med sig fra flyet, benyttede han i mange år til forskellige formål i bedriften. Spanden findes ikke mere. (Det må formodes at omhandlende spand var identisk med flyets toiletspand - ifølge beskrivelser af spanden).

Kort tid efter solgte Martin O.N. de bjergede metaldele til produkthandler Marius Larsen i Hadsund for 500,- kr. Det ærgrede ham en lille smule at høre, at produkthandleren videresolgte metaldelene, incl. kobbertanken, til et større produkthandlerfirma i Ålborg for 750,- kr.


For det, efter datidens forhold, ret anseelige beløb på kr. 500,- kunne Martin O.N. få råd til at købe et elektrisk drevet vandværk til gården, og således forvandledes et engelsk bombefly - eller dele deraf - til et vandværk.

Martin Overgaard Nielsen kunne ikke forklare noget om flyvernes skæbne ud over, at et par stykker af dem havde været inde på en gård i nærheden. Det forlød, at de var blevet taget til fange af tyskerne.


Martin Overgaard Nielsen.

Præst Anders Christian Overgaard.

Uddrag af Carl Hornbechs Minde om Pastor A.C. Overgaards. Liv og gerning 1927.

Anders Christian Overgaard er født i Visborg Skovmark den 30. marts 1865 og han døde som præst i Hinge Sogn, den 15. juli 1924 og blev begravet i Hinge Sogns Kirkegård.

Andres Chr. Overgaard havde som dreng, fået den tanke at han ville være Præst.

Forskellige gode venner hjalp ham med råd og dåd. Sognets præst støttede ham ved at læse med ham, en ældre gårdejer og hans hustru, lånte han en del af de til studierne nødvendige penge, og således gik det til at han først blev student og derefter teologisk kandidat i 1892.

A.C Overgaard blev ansat som præst ved Dover og Venge sogne den 17. juli 1892, og var her til 1905, hvor pastor Overgaard blev ansat i Hinge sogn fra 1905 og til sin død i 1924.

Den ene tvillingesøn blev senere præst i Vedersø sogn, jer i dette sogn var den kendte digter og forfatter, Kaj Munk præst, indtil den 4. januar 1944, den dag blev han dræbt af det Tyske gestapo.

Pastor Overgaard begyndte allerede ved Århundredskiftet at samle ind til at bygge Missionshuse, og hvad den man ofrede i penge, bliver ikke let at tælle.

Mens pastor Overgaard levede, blev der opført to Menighedshuse. ”Karmel” i Svejstrup sogn, og ”Saron” i Venge sogn.

Husene blev bygget og står nu som mindesmærker, over en trofast og offervillig præst, og når det gjaldt om at komme ud og besøge hans sognebørn, så var det som regel til fods, en enkelt gang gik han 9 mil på en dag.

I sine sidste dage fik pastor Overgaard fastslået, at der nu skulle tages fat på  opførelsen af det længe påtænkte Ry Missionshus.

Efter hans død, opførtes det smukke Missionshus ”Libanon” i Ry, og det blev indviet den 30. juli. 1925 af sognepræst Assechenfeld-Hansen.

Karmdal i Rostrup sogn, Hadsund.


Karmdal er i midten af 1700-tallet blevet udstykket fra Stubskoven og hørte sammen med den under Villestrup gods.

I folketællingen 1787 nævnes at der boede to familier i gården, nemlig fæster Niels Nielsen på 62 år, hans kone Karen Nielsen på 72 år, og en hyrdepige på 13 år.

Den anden beboer var enkekonen Dorthe Kristensdatter på 70 år og hendes tjenestepige Karen Nielsdatter på 26 år og ugift.

Niels Nielsen døde på Karmdal i 1795, 70 år gammel.

Efter ham var Karmdal fæstet af Niels Nielsen Bæk, han døde dog allerede året efter.


Fra 1823 - 64 var Karmdalshus, som gården da kaldtes, fæstet af Søren Nielsen Bruun. Han døde på Karmdal i 1864, 64 år gammel.

Efter Søren Bruun var det Christen Jensen, gift med Ane Dorthea Sørensdatter, Christen Jensen nævnes endnu i 1893.

Omkring 1900 nævnes Niels Christian Jensen, gift med Inger Marie Jensen, der efter mandens død, blev gift 2. gang med den næste ejer, Christian Madsen. Han var født i 1863 i Kielstrup som søn af Gårdejer Mads Nielsen Bager.


Elna og Martin Nielsen, købte ejendommen Karmdal mart. nr. 2 af Vrå by, Rostrup sogn, den 2 november 1929, af Christian Madsen.

Karmdal var dengang en ældre vinkelbygning med stråtag. Dengang var der ingen brønd i gården. alt vand til husholdning samt besætningen, skulle hentes 200 meter fra gården i en overflade væld og vandløb, indtil de i 1930 fik gravet en 24 m. dyb brønd i gården, det var et af de første fremskridt.

Maleri som Karmdal så ud i 1929.

Det var ikke ligefrem de gyldne tider for landbruget dengang Elna og Martin kom til Karmdal.

Det var jo i begyndelsen af den store landbrugskrise i 1930erne, og den varede næsten frem til den anden verdenskrig i begyndelsen af september 1939, og samtidig med krisen blev landet hærget af den frygtede kvægsygdom Mund og Klovsyge. Den medførte store tab, idet en del af kvæget døde og de dyr der overlevede, var meget svage, så der gik lang tid hvor det var småt med indtægterne.

Trods de mørke udsigter, så har Elna og Martin, med flid og stor dygtighed, samt med børnenes hjælp, klaret sig igennem de første vanskelige år.

I 1930 fik de bygget en ny lade, hvor alt murværket blev støbt op og taget blev tækket med pandeplader.

I 1941 købte Martin Nielsen af præstegården i Astrup, de gamle bygninger af stald og lade, til nedbrydning og alle materialerne blev flyttet til Karmdal på hestevogn, med god hjælp af naboer og venner, som mødte med køretøjer og frivillig arbejdskraft, det var skikken den gang, altid at række en hjælpende hånd.

Af genbrugsmaterialet blev den nye kostald opbygget, og vi skal huske at det var under krigen hvor det var meget småt med nye materialer, taget blev ligesom på laden med pandeplader.

Foruden at drive landbruget, har Martin også drevet biavl, der efterhånden blev op til 25 bistader, det var ikke alene hjemme ved Karmdal, men også ude omkring Skelund og Visborg.

Hønseri er der også drevet i større stil, med avl af rugeæg, samt udrugning af mange kyllinger, hvor en stor del af kyllingerne blev solgt som daggamle kyllinger.

Martin Nielsen har også været foregangsmand inden for løgavl af forskellige sorter.


Ved Elna og Martins sølvbryllup den 2. november 1954, blev Martin også hædret med overrækkelsen af vandrepokalen fra Jysk Løgsektion i Århus.

Efter krigen i 1945, da tiderne var blevet bedre, så kunne de i 1954 få bygget et stort nyt rødstens stuehus med blå skiffertag, og samtidig fik Elna også et andet stort ønske opfyldt, nemlig at få anlagt en stor prydhave foran stuehuset.


Haven passede Elna flittigt og hun havde megen glæde af den, indtil helbredet svigtede og parret sammen flyttede ind på Bernadottegården den 3. oktober 1986, hvor de begge døde i 1987.

Karmdal blev den 1. januar 1986, overtaget af sønnen Poul Andreas Nielsen,
han var desuden ansat ved postvæsnet i Hadsund.
Karmdal er efter Pouls død, overtaget af sønnen Bo Schougaard.

Karmdal set fra luften.

Karmdal som den så ud i 2013.

Foto fra Elna og Martin Overgaard Nielsens sølvbryllup.

Vognmand Kristen Andersen Overgaards efterslægt


1-Kristen Andersen Overgaard f. 30 Apr. 1829, Visborg, Ålborg, d. 11 Jun. 1906, Hadsund,

 + Karen Marie Sørensdatter f. 14 Jun. 1826, Haverslev, Ålborg, d. 18 Mar. 1905, Hadsund,

|----2-Maren Kristensen f. 8 Okt. 1856, Visborg, Ålborg, d. 1 Dec. 1928, Skelund

|     + Jens Peter Jensen f. 2 Nov. 1859, Tornskjær, Skelund, Ålborg

|    |----3-Dorthea Cecilie Jensen f. 21 Aug. 1882, Visborg, Ålborg, d. 16 Jul. 1966, Vester Snoggaard

|          + Niels Christian Nielsen f. 5 Jun. 1880, Skelund, Ålborg, d. 2 Jan. 1908, Skelund, Ålborg

|         |----4-Poul Andreas Nielsen f. 17.10.1902, Skelund, d. 22.03.1939, Mølholtgaard, Veddum Voren

|         |     + Kirstine Jensine Marie Kristiansen f. 8.07.1905, Glerup, d. 25.04.1991, Bernadottegaarden

|         |    |----5-Ove Nielsen

|         |    |----5-Jens Nielsen

|         |    |----5-Snedkermester Niels Nielsen

|         |----4-Conrad Martin Nielsen

|         |----4-Martin Overgård Nielsen f. 17 Maj 1906, Skelund, Ålborg, d. 9 Jul. 1987, Hadsund,

|               + Elna Kirstine Hermansen f. 29 Sep. 1906, Volsted, Ålborg, d. 18 Maj 1987, Hadsund,

|              |----5-Niels Ove Nielsen f. 1 Maj 1930, Rostrup, Mariagerfjord, d. 19 Sep. 2014

|              |     + Inger Kirstine Bertelsen ==> Præstiin

|              |----5-Landmand Henning Herbert Nielsen

|              |     + Gerda Viola Jensen

|              |----5-Estrid Dorthea Nielsen

|              |     + Martin Nielsen f. 14 Jan. 1930, Albæk, d. 5 Nov. 1987, Albæk

|              |     + Gert Nielsen

|              |----5-Emma Annine Nielsen

|              |     + Erik Bartholomæussen

|              |----5-Ella Kirstine Nielsen

|              |     + Postbud Ove Poulsen

|              |----5-Edith Irene Overgaard Nielsen

|              |     + Erik Nielsen

|              |----5-Eva Elisabeth Overgaard Nielsen

|              |     + Specialarbejder Berent Christian Bertelsen

|              |----5-Poul Andreas Nielsen

|              |     + Lise Schougaard Andersen f. 10.12.1950, Sankt Nikolaj, Vejle, d. 6.03.1970, (Visborg)

|              |     + Birgit Schougaard Andersen

|              |     + Ellen Christensen

|              |----5-Assistent Else Marie Nielsen

|                    + Tømrer Svend Mogens Nygaard

|          + Niels Overgaard f. 13 Aug. 1880, Thorup Hedegaard, d. 13 Mar. 1962, Vester Snoggaard

|         |----4-Dagny Marie Overgaard f. 16 Jun. 1915, Fuglemarkshuse

|               + Henry Christensen Krogh f. 20 Apr. 1910, Glerup

|     + Peter Hansen f. 17 Okt. 1857, Odde, Als

|    |----3-Kristen Steenfeldt Lybech f. 20 Jan. 1887, Skelund, Ålborg

|    |----3-Hans Steenfeldt Lybech f. 27 Okt. 1889, Skelund

|    |----3-Kirsten Marie Stenfeldt Lybech f. 17 Okt. 1891, Skelund, Ålborg

|          + Anders Overgaard

|----2-Præst Anders Christian Kristensen Overgaard f. 30.03.1865, Visborg Skovmark, d. 15.07.1924, Viborg

|     + Marie Semine Nielsen f. 16 Sep. 1887, Levring, Viborg,

|    |----3-Speciallæge Hans Jacob Marius Overgaard f. 1 Aug. 1923, Hinge, Viborg

|    |----3-Præst Christian Carl Andreas Overgaard f. 1.08.1923, Hinge, Viborg, d. 1991, Vedersø, Ringkøbing

|----2-Vogmand Søren Peter Christensen Overgaard f. 31.05.1873, Visborg Skovmark, d. Hadsund

      + Maren Kirstine Hansen f. 24 Apr. 1867, Visborg Skovmark

     |----3-Karl Kristian Overgaard f. 20 Feb. 1899, Hadsund, Visborg

     |----3-Hedvig Marie Overgaard f. 30 Sep. 1901, Skelund, Visborg, Ålborg

     |----3-Konrad Martinus Overgaard f. 31 Dec. 1904, Hadsund

     |----3-Herluf Rudolf Overgaard f. 7 Jan. 1908, Hadsund,

     |----3-Edith Magdalene Overgaard f. 22 Apr. 1910, Hadsund,

Købekontrkt: Boelsmand af Skelund By og Sogn. Niels Christian Pedersen og arvinger,
sælger og afhænder herved til Niels Christian Nielsen, Gaardforpagter af Skelund,
den mig tilhørende Ejendom i Skelund. Den 23 februar 1906

Klik på en attest for større foto og tekst.

Vognmand Kristen Andersen Overgaard.


Kristen Andersen Overgaard og hustruen Karen Marie Sørensdatter køber en ejendom i Visborg Skovmark, og her begynder Kristen Andersen Overgaard vognmands-kørsel med heste og vogn, og nogle år senere flyttede de til Nørregade Hadsund, hvor han lagde grunden til Overgaards store vognmandsforretning, hans søn Søren Peter Overgaard, udvidede med blandt andet Droschekørsel og en Redningsstation.


Peter Overgaard, var en af de første, der oprettede privat redningskorps. Det var hans kone Maren der styrede denne del af virksomheden, det var hende man ringede til, når der udbrød brand, og hun tog ud for at dirigere sluknings-arbejdet,


Tredje generation, Kristen og Konrad Overgaard, skulle føre forretningen videre, der nu rådede over seks-syv spand heste og redningsstation, samt fire lastbiler, to droscher og rustvogn.

De to blev dog enige om at dele, så Konrad Overgaard, fik Drosche og rustvognskørsel, mens Kristen Overgaard overtog lastvognskørslen.


Konrad Overgaard, afhændede forholdsvis hurtig sin del af forretningen, men Kristen Overgaard, videreførte firmaet efter bedste traditioner.


Fjerde generation i Overgaards forretning, er med brødrene Henning og Franz Overgaard, og de har nu flyttet hele vognmandsforretningen, ud i Skovmarken igen, nær ved det sted hvor den begyndte, for mere end 100 år siden.


Brdr. Overgaard Transport A/S. råder i dag (1994) over et halvt hundrede transportenheder, til eksportvarer, fragtkørsel, køle frysetransport, specialtransporter, stykgods og anden vognmandsaktiviteter, og det er såvel indenlands som udenlands.


Søren Peter får i 1906 Navnebevis til Søren Peter Overgaard.

Alle oplysninger om familierne Hermansen, Christoffersen såvel som Brosbøl, Overgaard og Præstin er indsamlet af Birgit Juul Kristensen og Niels Ove Nielsen.

Medens der for Herman Hermansen kun er oplysninger om aner tilbage til forældrene, så er der for Niels Christoffersen oplysninger om 10 generationer aner, helt tilbage til 1609.  

David Peter Hermansen efterslægt


|----2-Landmand Herman Hermansen f. 2-4-1876, Storvorde, Mariagerfjord, d. 18-4-1964, Astrup

|     + Annine Dorthea Christoffersen f. 19-12-1878, Volsted, Ålborg, d. 3-4-1945, Astrup

|    |----3-Elna Kirstine Hermansen f. 29-9-1906, Volsted, Ålborg, d. 18-5-1987, Hadsund,

|    |     + Martin Overgård Nielsen f. 17-5-1906, Skelund, Ålborg, d. 9-7-1987, Hadsund,

|    |    |----4-Niels Ove Nielsen f. 1-5-1930, Rostrup, Mariagerfjord, d. 19-9-2014

|    |    |     + Inger Kirstine Bertelsen

|    |    |    |----5-Korrespondent Anni Kirstine Nielsen

|    |    |    |----5-Korrespondent Dorte Præstiin Nielsen

|    |    |    |----5-Smed Flemming Kristian Nielsen

|    |    |    |----5-Karin Præstiin Nielsen

|    |    |----4-Landmand Henning Herbert Nielsen

|    |    |     + Gerda Viola Jensen

|    |    |    |----5-Jens Martin Nielsen

|    |    |    |     + Lene Bak Kristensen

|    |    |    |----5-Johan Herman Nielsen

|    |    |    |----5-Blikkenslagermester Søren Christian Nielsen

|    |    |    |     + Jeanett Thorsen

|    |    |    |----5-Lærer Lisbeth Meethe Nielsen

|    |    |    |     + Revisor Lars Astrup

|    |    |    |----5-Landbrugsmedhjælper Rene Nielsen

|    |    |----4-Estrid Dorthea Nielsen

|    |    |     + Martin Nielsen f. 14-1-1930, Albæk, d. 5-11-1987, Albæk

|    |    |    |----5-Specialarbejder Bent Nielsen

|    |    |    |     + Lis Møller

|    |    |    |----5-Niels Jørn Nielsen

|    |    |    |     + Laila Egone Mørk

|    |    |    |----5-Slagter Poul Erik Nielsen

|    |    |          + Anette Bering

|    |    |     + Gert Nielsen

|    |    |    |----5-Landbrugsmedhjælper Peter Jacob Nielsen

|    |    |    |----5-Landbrugsmedhjælper Torben Martin Nielsen

|    |    |    |----5-Annette Elsa Nielsen

|    |    |    |----5-Helene Kristine Nielsen

|    |    |----4-Emma Annine Nielsen

|    |    |     + Erik Bartholomæussen

|    |    |    |----5-Jan Bartholomæussen

|    |    |    |     + Lone Skovgaard

|    |    |    |----5-Hanne E. Bartholomæussen

|    |    |    |----5-Robert Bartholomæussen

|    |    |    |     + Lone Andreasen

|    |    |    |----5-Helle Bartholomæussen

|    |    |          + Lars Nielsen

|    |    |----4-Ella Kirstine Nielsen

|    |    |     + Postbud Ove Poulsen

|    |    |    |----5-Kleinsmed Søren Poulsen

|    |    |    |----5-Elektronikmekaniker Mogens Poulsen

|    |    |----4-Edith Irene Overgaard Nielsen

|    |    |     + Erik Nielsen

|    |    |    |----5-Kontorassistent Gitte Merete Nielsen

|    |    |    |     + Socialpædagog Carsten Pedersen

|    |    |    |----5-Sygeplejerske Minna Elna Nielsen

|    |    |    |     + Steen Brandt Andersen

|    |    |    |----5-Teknisk Assistent Anne Mette Nielsen

|    |    |    |     + Kim Sallin Pedersen

|    |    |    |----5-Martin Nielsen

|    |    |----4-Eva Elisabeth Overgaard Nielsen

|    |    |     + Specialarbejder Berent Christian Bertelsen

|    |    |    |----5-Per Bertelsen

|    |    |    |     + Dorte

|    |    |    |----5-Jørgen Bertelsen

|    |    |    |----5-Lars Bertelsen

|    |    |----4-Poul Andreas Nielsen

|    |    |     + Lise Schougaard Andersen f. 10-12-1950, Sankt Nikolaj, Vejle, d. 6-3-1970, (Visborg)

|    |    |    |----5-Teknisk Tegner Palle Nielsen

|    |    |     + Birgit Schougaard Andersen

|    |    |    |----5-Lene Schougaard f. 20-4-1971, Hadsund,, d. 2-5-1985

|    |    |    |----5-Bager Bo Schougaard

|    |    |     + Ellen Christensen

|    |    |    |----5-Pia Nielsen

|    |    |    |----5-Pernille Nielsen

|    |    |    |----5-Peter Nielsen

|    |    |    |----5-Heidi Nielsen

|    |    |----4-Assistent Else Marie Nielsen

|    |          + Tømrer Svend Mogens Nygaard

|    |         |----5-Tanja Louise Nygaard

|    |         |----5-Daniel Theis Nygaard

|    |----3-Rigmor Marianne Hermansen f. 19-2-1908, Astrup, Mariagerfjord, d. 1994, (Nr. Herlev Kirkegård)

|    |     + Sophus Marius Jensen Brosbøl f. 20-10-1909, Brejning,, d. 9-2000

|    |    |----4-Randi Brosbøl

|    |          + Michael Christensen

|    |         |----5-Anne Brosbøl Christensen

|    |         |     + Dennis Willer Direktør

|    |         |----5-Erik Brosbøl Christensen

|    |               + Katja Lindberg

|    |          + Richardt Rolsted

|    |----3-Ejnar Peter Hermansen f. 15-11-1909, Eriksminde, Astrup

|    |----3-Jens Christoffer Hermansen f. 17-1-1911, Eriksminde, Astrup, d. 23-11-1989

|    |----3-Christine Emilie Hermansen f. 2-2-1912, Eriksminde, Astrup

|    |----3-Frits David Hermansen f. 2-10-1913, Eriksminde, Astrup Mark, d. 16-10-1997

|    |     + Ella Christiansen f. 26-10-1925, Tranten, Øster Hornum, Ålborg, d. 20-4-1987

|    |    |----4-Birte Anine Hermansen

|    |          + Poul Erik Winther Jensen f. 12-8-1855, Sønderholm

|    |         |----5-Benny David Winther Jensen

|    |         |----5-Lise Winther Jensen

|    |----3-Holger Harald Hermansen f. 25-12-1915, Eriksminde, Astrup, d. 23-6-1994, Hobro Sygehus

|    |    |----4-Lis Anni Hermansen

|    |          + Bent Jensen

|    |----3-Alfred Hermansen f. 25-7-1918, Eriksminde, Astrup, d. 3-2-1927, Astrup

|    |----3-Dagmar Caroline Hermansen f. 10-2-1922, Eriksminde, Astrup, Mariagerfjord, d. 1984, København,

|    |----3-Svend Villy Hermansen f. 17-6-1924, Astrup, Hindsted, Mariagerfjord, d. 17-1-1925, Astrup

|----2-Karen Kirstine Hermansen f. 5-10-1877, Storarden, Mariagerfjord, d. 6-10-1877, Hjemmet

|----2-Johanne Hermansen f. 22-5-1874, Storarden, Mariagerfjord

|----2-Christine Marie Hermansen f. 24-6-1870, Storarden, Mariagerfjord, d. 9-2-1885, Storarden, Mariagerfjord

|----2-Jacobine Hermansen f. 30-7-1867, Storarden, Mariagerfjord, d. 20-12-1895, Storarden, Mariagerfjord

|----2-Hermansen f. 26-3-1869, d. 26-3-1869

|----2-Hermansen f. 2-4-1873, d. 2-4-1873

|----2-Hermansen f. 14-12-1878, d. 14-12-1878

 + Maren Simonsen f. 19-11-1851, Lille Arden

 + Maren Kirstine Hansen f. 1855, d. 9-10-1890

|----2-Martinus Heinrich Hermansen f. 21-5-1881, Storarden

|----2-Anton Christian Hermansen f. 25-3-1883, Storarden

|----2-Hans Alfred Hermansen f. 16-7-1886, Storarden

|----2-Christine Marie Hermansen f. 1-4-1889, Storarden

      + Niels Marinus Petersen f. 16-8-1883, d. Omkr 1930, USA

     |----3-Dagmar Inga Mary Neergaard f. 19-1-1908, d. 30-3-2000

           + Søren Oluf Sørensen

          |----4-Krista Neergaard

                + Kai Aage Spliid f. 11-11-1917, d. 2-7-1988

               |----5-Bente Spliid

                     + Niels Erik Christiansen

                     + Bjarne Andersen

           + Karl Sørensen f. 30-11-1896, Valsgaar, Ålborg, d. ultimo 1954

          |----4-Børge Kristian Sørensen

          |----4-Dagny Kirstine Sørensen

          |     + Frands Sørensen

          |    |----5-Birte Neergaard Sørensen

          |    |     + Otto Randrup

          |    |----5-Bent Neergaard Sørensen

          |    |     + Elin Pedersen

          |    |----5-Berit Neergaard Sørensen

          |          + Bertelsen

          |----4-Annalise Marie Sørensen

           + Anton Emil Sørensen Vognmand

          |----4-Gurli Neegaard Sørensen

 + Nielsine Kirstine Andreassen f. Omkr 1858

|----2-Jacobine Nielsine Hermansen f. 5-8-1900, Borup Mose, Astrup, Mariagerfjord, d. 5-5-1991

      + Peter Olesen

     |----3-Krista Neergaard

           + Kai Aage Spliid f. 11-11-1917, d. 2-7-1988

          |----4-Bente Spliid

                + Niels Erik Christiansen

               |----5-Charlotte Spliid Christiansen

               |----5-Helena Spliid Christiansen

                + Bjarne Andersen

               |----5-Thomas Spliid

               |     + Linnea Kroon

               |----5-Jakob Spliid Andersen

                     + Michelle Gulle

 + Ingeborg JensenOvenstående bekendtgørelse fra Davids 5 kone,
er fra Ålborg Amtstidenden den 6 januar 1920.


Artiklen til Højre fra samme Avis, er fra den
10. Jan.1891.Man må gå ud fra at David Peter
har været en ivrig havemand.

1-David Peter Hermansen f. 1-10-1837, Øster Hornum, Ålborg, d. 1-1-1920, Stinesminde, Ove, Hindsted, Ålborg

 + Mariane Jacobsen f. 29-10-1839, Storarden, Mariagerfjord, d. 21-12-1878, Storarden, Mariagerfjord

|----2-Ane Marie Davidsen f. 7-12-1863, Storarden, d. 10-12-1863

|----2-Ane Marie Hermansen f. 18-11-1865, Hvarre Hede, Vebbestrup, Ålborg